POLACY W LUKSEMBURGU

 1.  HISTORIA POLAKÓW W LUKSEMBURGU

Najlepiej jest opisana przez Związku Polaków im. Fryderyka Chopina, gdyż historia Związku jest z nią ściśle związana. Poniżej cytujemy tekst z ich strony.

”Sytuacja polityczna w jakiej znalazła się Polska w XIX wieku, czyli rozbiory, zmusiły wielu Polaków do emigrowania i szukania nowej ojczyzny.

W okresie Wielkiej Emigracji, czyli po 1830 roku wyemigrowało ponad 10 tysięcy żołnierzy-powstańców, aby uniknąć więzień i zsyłki na Syberię. Wielu z nich osiadło w €pie Zachodniej: we Francji, Belgii i Luksemburgu.

Następna fala Polaków przybywa tutaj przed pierwszą wojną światową – głównie do pracy w rozwijającym się przemyśle górniczym i hutniczym.

Po I-wszej wojnie światowej dołączą do nich górnicy polscy ze Śląska, który po 1920 roku przeszedł do Niemiec.

W połowie lat dwudziestych przybywa do Luksemburga ok. 5000 Polaków pracujących w Westfalii, którzy na podstawie ustaleń 91 artykułu Traktatu Wersalskiego wybrali w 1925 roku narodowość polską.

W 1929 roku utworzyli oni Związek Chrześcijańskich Robotników Polskich, który działał nieprzerwanie do 1940 roku. Pierwszym prezesem był p. Majerowicz. W czasie wojny działalność została zawieszona.

W latach 1937 – 1938 napływa do Luksemburga ponad 1200 robotników rolnych z Wielkopolski – głównie na roczne kontrakty. Wybuch II wojny światowej przeszkodził wielu z nim w powrocie do kraju i pozostali już tutaj.

Zmiana orientacji politycznej w Polsce w 1945 roku, spowodowała, że tysiące Polaków zwolnionych z obozów koncentracyjnych i robót przymusowych z Niemiec skierowało się między innymi do Luksemburga.

Warto przypomnieć, że Korpus Prasowy Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej, który aktywnie uczestniczył w wyzwalaniu Francji, Belgii i Holandii, znalazł w Willi Louvigny opuszczoną, ale gotową do użytku stację radiową i nadawał stąd przez pewien czas polskie audycje.

W 1945 roku Związek ponownie rozpoczął swoją działalność. Do Luksemburga i do Związku napływa dużo młodzieży polskiej. Zostaje zorganizowana polska szkoła, która działa do 1950 roku, polski chór, teatr i zespół taneczny. Zajęcia w szkole prowadził p. Michalak. Z dużym sercem i oddaniem współpracował ze Związkiem ksiądz Kotowski.

Pierwszy powojenny Komitet Związku został wybrany w 1948 roku : prezesem został p. Antoni Chrapkiewicz, zastępcą prezesa p. Zofia Krzyżanowska, sekretarzem p. Leon Mazur i kasjerem p. Antoni Chmiel.

Po 1968 roku, w latach siedemdziesiątych i po delegalizacji „Solidarności” przybyło do Luksemburga wielu specjalistów polskich : architektów, lekarzy, prawników, inżynierów oraz trenerów sportowych, a także muzyków i malarzy.”

Kolejna duża fala napływu związana jest z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W Instytucjach unijnych rozpoczęło pracę kilkaset osób z Polski, a ponieważ jest to najczęściej praca stała, razem z nimi przyjechały też rodziny. W Luksemburgu rodzi się teraz nowe emigracyjne pokolenie, które w końcu nie przygnały tu wojny, sytuacja polityczna, czy prześladowania. Wprawdzie czynnik ekonomiczny nadal ma bardzo duże znaczenie, ale teraz Polacy są chociaż zatrudniani legalnie i na równych warunkach z Luksemburczykami.

 1.   POLSKIE STOWARZYSZENIA

Obecnie (2019) w Luksemburgu działa 9 organizacji polonijnych (w kolejności chronologicznej ich powstania):

 1. Związek Polaków w Luksemburgu im. Fryderyka Chopina (1929 r.-2016)

 1. Polska Misja Katolicka (1947 r.)

 2. Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej im. M. Reja (1997 r.)

 3. Polska.lu (2007 r.)

 4. Ancien Cinema (2007 r.)

 5. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej APEEPL (2008 r.)

 6. LuxCordis (2009 r.)

 7. Polskie Stowarzyszenie Dysleksji w Luksemburgu PSDLux (2010 r.-2017)

 8. Sport.lu (2012 r.)

 9. Luxembourg-Poland Chamber of Commerce (LPCC) (2012 r.)

 10. Polki.lu (2015 r.)


   

 1. Związek Polaków im. Fryderyka Chopinachopinlogonajstarsze stowarzyszenie polskie w Luksemburgu, które niestety przestało działać. Przez wiele lat szefowała Irena Liszka. Głównym celem Związku było podtrzymywanie kultury i tradycji polskich oraz promocja Polski w Luksemburgu, poprzez organizacje koncertów i ekspozycji artystów i twórczości polskiej, a także pomoc Polakom w integracji w Luksemburgu. Związek brał czynny udział w festiwalach kulturalnych i różnych manifestacjach organizowanych przez władze luksemburskie oraz organizował zabawy i wieczorki dla dorosłych i dla dzieci.

 1. Polska Misja Katolicka w Luksemburgu, działała bardzo długo pod kierownictwem księdza Henryka Kruszewskiego. Ksiądz Kruszewski zajmował się nie tylko religią, lecz aktywnie wspomagał działalność innych organizacji polonijnych, organizował Mikołajki dla dzieci, prowadził polską bibliotekę, ksiadzkruszewskiodznaczonyorganizował występy chórów polskich, pomagał potrzebującym, a także więźniom. 7 maja 2008 r. w Ambasadzie RP w Luksemburgu otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności polonijnej”. PMK została powołana do życia w 1994 roku i od tej pory skupiała wokół siebie Polaków, nie tylko na modlitwie, ale również podczas wielu uroczystości i spotkań. Ksiądz Kruszewski był założycielem Szkoły Kultury Polskiej działającej przy Kościele. Po odejściu Księdza Kruszewskiego w 2016 r. na emeryturę, nowym proboszczem parafii został Ksiądz Roman Tyczyński. Informacje o Rzymskokatolickiej Wspólnocie Polskiej w Luksemburgu znajdują się na stronie oblaci.lu.rejclub

 2. Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej im. M. Reja (L'Association Culturelle Polonaise) – prezes Marta Beck. Główne imprezy organizowane przez Towarzystwo to: święto Konstytucji 3 Maja, wieczory literackie, promocja i sprzedaż polskich książek, występy artystów polskich, organizacja stoiska na „Festiwalu Migracji i Salonie Książki”.

 3. Stowarzyszenie polska.lu – prezes Marcin Wierzbicki. Zaczynaliśmy od forum "Europracownicy" na portalu gazety.pl w roku 2004, od czerwca 2005 roku działając już osobno jako forum „Luxembourg-Luksemburg”, by rok później, we wrześniu 2006 roku stać się jednostką zupełnie niezależną pod własnym adresem www.polska.lu. logoOd lipca 2007 roku portal Polaków w Luksemburgu jest zarządzany przez Stowarzyszenie polska.lu zarejestrowane w Luksemburgu i posiadające statut a.s.b.l. Forum działało i nadal działa dzięki grupce entuzjastów, którzy do tej pory poświęcają swój wolny czas, aby tworzyć coś, co dla społeczności polskiej w Luksemburgu okazało się niezbędne.  Portal to nie tylko forum, ale również codzienna porcja aktualnych informacji – tłumaczeń i przedruków z prasy luksemburskiej oraz stale rosnącej liczby tekstów własnych – wywiadów, relacji z ciekawych wydarzeń oraz recenzji i felietonów. Portal współpracuje ze wszystkimi pozostałymi stowarzyszeniami i Ambasadą festiwal logoRP w Luksemburgu. Nawiązał także współpracę z lokalnymi mediami. Dzięki stowarzyszeniu powstało to informatorium, które od 2008 roku służyło pomocą wielu Polakom po raz pierwszy szukającym informacji o Luksemburgu. Stowarzyszenie jest organizatorem cyklicznych imprez:

Festiwalu Kultury Polskiej (Festival de la Culture Polonaise)- od września 2008 r. odbyło się już 6 edycji. Jest to największe dotychczas wydarzenie promujące w Luksemburgu polską kulturę i sztukę;logo na maila DTP

Dni Teatru Polskiego w Luksemburgu - od 2011, co roku przyjeżdzają do Luksemburga teatry z Polski z repertuarem dla dzieci i dorosłych;

Polska.lu była inicjatorem i organizatorem pierwszych czterech edycji Festiwalu Filmu Europy Środkowej i Wschodniej "CinEast" (Festival du Film d'Europe Centrale et Orientale), który odbywa się co roku jesienią.

Więcej na temat tych festiwali piszemy w dziale KULTURA.

 1. Ancien Cinéma – Hanna i Maciej Karczewscy stworzyli unikalny klub, gdzie przez cały rok można posłuchać dobrej muzyki lub obejrzeć film, popijając przy tym kawę. To może nie byłoby to nic takiego, gdyby jednocześnie miejsce to nie stało się "przytułkiem" dla wielu spotkań polonijnych organizowanych przez Ambasadę, polska.lu, czy brydżystów. Sami właściciele zaś organizują tu szereg imprez skierowanych do Polaków: koncerty, wystawy, spotkania z wybitnymi osobami, projekcje filmowe. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma innymi organizacjami, m.in. z polska.lu (państwo Karczewscy są naszymi członkami).ac for polska lu

 2. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu – prezes Joanna Jansen (2018). Celem stowarzyszenia jest:

 • pomoc Dyrekcji Szkoły w jej zabiegach, by proces edukacyjny mógł jak najlepiej odpowiadać potrzebom dzieci i gwarantować dobry poziom nauczania języka i kultury polskiej;rodzice

 • powiadamianie władz szkoły o opinii rodziców i ich sugestiach odnośnie celów i zawartości programu nauczania oraz odnośnie organizacji szkoły;

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów jakie przysparza rodzicom edukacja ich dzieci w okresie nauki;

 • promowanie nauki języka polskiego w Wielkim Księstwie Luksemburga, zwłaszcza wśród dzieci, jak również wśród dorosłych polskiego pochodzenia lub zainteresowanych Polską.

Dzięki zabiegom Stowarzyszenia mogło powstać sobotnie przedszkole dla dzieci polskich i różne zajęcia dodatkowe.

 1. Lux Cordis asbl – Już nie działa. Prezes Małgorzata Pawłowska. Organizacja o charakterze charytatywnym założona w 2009 roku przez osoby od wielu lat pomagające dzieciom z wadami serca oraz dzieciom chorym i ubogim z Polski. Cele stowarzyszenia:cordis

 • pomoc mieszkającym w Polsce dzieciom z wadami serca, dzieciom chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym,

 • informowanie o wadach serca, możliwościach diagnozowania i leczenia dzieci chorych oraz problemach je dotykających,

 • włączanie się w działania w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji i ochrony dzieci chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących.

 1. Polskie Stowarzyszenie Dysleksji w Luksemburgu PSDLux – działało w latach 2010-2017.sportlu

 2. Sport.lu – Już nie działa! Prezes Adam Stoltmann. Zajmuje się promowaniem aktywności sportowej, organizuje zajęcia i zawody sportowe, wystawia ekipę na Polonijne Igrzyska i na Relais pour la vie.

 3. Luxembourg-Poland Chamber of Commerce (LPCC) - prezes Artur Sosna. Prężnie działa na niwie gospodarczo-biznesowej.logo LPCC

 4. Polki.lu  - stowarzyszenie Polek w Luksemburgu Polki.lu powstało z inicjatywy Polek mieszkających w Wielkim Księstwie i szukających możliwości wspólnego działania na szeroką skale. Pomysłodawczynią idei logo polkiluStowarzyszenia jest Edyta Meyer-Gurgul, obecnie pełniąca funkcję prezesa Polki.lu. Stowarzyszenie otwarte jest dla wszystkich osób pełnoletnich, niezależnie od płci i narodowości. Misją Stowarzyszenia jest jednoczenie i wspieranie społeczności Polek zamieszkujących Luksemburg poprzez projekty i inicjatywy organizowane w ramach Stowarzyszenia.

W sąsiednim Trewirze działalność propolską prowadzą również Towarzystwo Niemiecko-Polskie.

Informacje na temat bieżącej działalności wszystkich tych stowarzyszeń można uzyskać na ich stronach internetowych oraz zwykle w dziale newsów portalu polska.lu.

 1.  USŁUGI PO POLSKU

Jak wszędzie na świecie, tak i w Luksemburgu wiele osób zdążyło już zapuścić korzenie i założyć własną firmę. Jest kilku polskich lekarzy, tłumaczy, architektów, muzyków, osób oferujących usługi budowlane czy informatyczne. Informacje o tych usługach można znaleźć w dziale usługi na portalu polska.lu.

Podajemy znane nam miejsca, w których pracują Polacy (jednocześnie prosząc o zgłaszanie swojej działalności):

- Biuro nieruchomości Van Maurits - Katia (Katarzyna) Gravière, katia@vanmaurits.lu, tel.+352 661 332 982. Również tłumacz przysięgły PL-FR od 2012 r.

 1.  POLSKA BIBLIOTEKA

Największy zbiór książek w języku polskim posiada biblioteka przykościelna, otwarta po niedzielnej Mszy świętej (możliwe, że już nie działa). 

Spory zbiór książek polskich jest też w Parlamencie, ale aby tam się dostać, trzeba być pracownikiem instytucji unijnych lub chociaż członkiem rodziny. Uczniowie szkoły europejskiej mają spory wybór książek w szkolnej bibliotece. Także Szkoła Polska jest zaopatrzona w niezłą kolekcję, ale przede wszystkim lektur szkolnych.

Raz do roku odbywa się Salon Książki podczas Festiwalu Migracji w Lux Expo. Rej Club ma tam zawsze stoisko z nowościami i książkami używanymi.

Stowarzyszenie APEEPL prowadzi też bookcrossing (podczas Dnia Dziecka lub w Szkole Polskiej), gdzie można się książkami wymienić lub oddać książki przeczytane.

W czasach książek elektronicznych sprowadzenie ich z Polski jest dziecinnie proste - wystarczą dwa kliknięcia i gotowe. Jeżeli ktoś jednak lubi czuć zapach farby drukarskiej, może zamówić polskie książki na amazon.de, który ma już bogatą ofertę polskojęzyczną. Ceny są porównywalne do tych z Empiku, a dostawa jest za darmo. Istnieje też Polska Księgarnia Internetowa, która przesyła książki za granicę.

 1.  POLSCY ARTYŚCI

W Wielkim Księstwie mieszka rzesza artystów polskich z różnych dziedzin sztuki.

 1. Chór Hoquetus Ensemble - powstał w Luksemburgu w 2011 r. jako zespół wykonujący muzykę dawną. HoquetusEnsemble CCRN 2013 miniTrzon zespołu stanowią: Aneta Wierzbicka (sopran), Olga Gajda-Lüpke (alt), Marcin Wierzbicki (tenor/kontratenor) i Henryk Mazur (bas). Członkowie zespołu to muzycy mający za sobą długą karierę w zespołach wokalnych oraz chórach amatorskich i profesjonalnych. Twórca i szef Hoquetus Ensemble, Marcin Wierzbicki, to doświadczony muzyk i dyrygent wielu luksemburskich chórów, m.in. Chorale Ste Cecile z Bourscheid, Chorale Trinitaire z Vianden, Chorales réunies Walferdange-Gasperich-Hollerich-Rollingergrund oraz Chorale Ste Cecile Reisdorf-Bettendorf. W latach 2009–2013 prowadził on także chór Steeener Sangerfrenn ze Stegen, zaś do roku 2014 był dyrygentem stworzonego przez siebie międzynarodowego HoquetusEnsemblekameralnego chóru mieszanego Chorus salicti, z którym odnosił sukcesy w Luksemburgu oraz w Wielkim Regionie. W wielu projektach skład jest poszerzany o dodatkowych muzyków, zarówno śpiewaków, jak i instrumentalistów: Agnieszka Wierzbicka (sopran, gitara basowa), Izabela Malec (alt), Arkadiusz Malec (tenor), Szymon Bielecki (bas), Kristina Ozolina (fortepian, organy). Chór uświetnia wiele imprez polonijnych i międzynarodowych, bierze z sukcesem udział w licznych festiwalach.

 1. Lidia Markiewicz - urodzona w Polsce, od 1976 mieszka w Luksemburgu. Lidia MarkiewiczW 1972 ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Legnicy i Wrocławiu na kierunku Edukacja Plastyczna i Malarstwo u profesora Bronisława Chyły. W latach 1986-1988 uczęszczała do Akademii Sztuk Pięknych w Trewirze (DE) - wydział Grafika. Od 1975 roku wystawiała swoje prace w Polsce, Luksemburgu, Francji, Belgii, Anglii, Niemczech, a także w Australii. Rokrocznie ma swoją wystawę w Galerii Schortgen w Luksemburgu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wielu ośrodkach kształcenia i w CEPA - Centrum Promocji Sztuki w Luksemburgu. Prowadzi własne Atelier - Kanner Konscht Atelie. Jest autorką programów dydaktycznych. Należy do grupy LAC - Letzeburger Artisten Center i Grupy X. Własne publikacje: „Babie Lato” (1997, edycja polska) i seria „La joie de creer” - 2014 /2019 edycja luksemburska przy wsparciu Ministerstwa Kultury Luksemburga. Nagrody i wyróżnienia:

1976 - Najlepszy Nauczyciel - Wrocław;

2000 - Prix L’Art Sacre - Luksemburg; 

2008- Zloty Krzyż Zasługi - Polska;

2009 - Odznaczenie Marszałka PL dla nauczycieli polonijnych.

 1. Katarzyna Kot-Bach - jest polską niezależną artystką-rzeźbiarką, mieszkającą w Luksemburgu od 15 lat. Jej atelier znajduje się w Koerich, gdzie z grupa Sixthfloor wystawia w ich galerii innych współczesnych artystów.

Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie zakończyła medalem z brązu za dyplom na Ogólnopolskim Biennale Rzeźby. Później kształciła się w Krakowskiej Akademii Sztuki na Wydziale Rzeźby, (Master of Arts/Sculpture – 2003), spędziła również rok na Paryskiej Akademii Sztuki i ukończyła Studium Pedagogiczne w Krakowie. Od lat Katarzyna specjalizuje się w rzeźbie w drewnie, brązie, rysunku, instalacjach, a jej dzieła monumentalne można obejrzeć w Wasserbillig, Lorentzweiler, Mertert, Stefelter, Feutelsfils, jak również poza granicami Luksemburga001 kkot bach

Katarzyna uczyła rzeźby i rysunku w wielu miejscach, również na zaproszenie Ministerstwa, a obecnie prowadzi zajęcia Rzeźby w drewnie na Letniej Akademii Sztuki w Luksemburgu (Summerakademie) oraz atelier crèatif dla dzieci w Lorentzweiler.

Artystka wystawia regularnie w kraju i zagranicą. Ostatnio jej praca rzeźbiarska ukazała się na afiszu wystawy « Goodwood »Vyborg- Ermitaz, a w najbliższym czasie (2019) wystawia w Neumunster, reprezentuje Luksemburg w Grand Palais na Salonie Revelation w Paryżu, poźniej All-Esch, Los Angeles…itd.

Jej prace można było zobaczyć w galeriach Ministerstwa Kultury (beim Engel, Bourglinster), podczas Art Week, Mains de Maître, jak również w bardzo wielu innych miejscach.

Katarzyna wykonuje zamówienia publiczne i prywatne z brązu, jak i w drewnie. Zaprasza do swojej pracowni do Koerich o omówionej porze.

ATELIER Sixthfloor (Neimillen, L-8383 Koerich)

tel. 00352 661332316

e-mail: kotkart@yahoo.com

www.kotkart.lu

 1. Małgorzata Jankowska - jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M.Kopernika w Toruniu. Jej obrazy prezentowane były dotychczas na wystawach w Polsce, we Francji i w Luksemburgu. Prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci. jankowska

 1. Ireneusz Graf -Graff fotograf, nauczyciel, grafik, twórca prezentacji multimedialnych. Organizator plenerów, wystaw, konkursów, festiwali fotografii przyrodniczej, między innymi główny pomysłodawca i twórca festiwali Wizje Natury i Foto Natura ZPFP oraz dyrektor edycji do 2007 roku. Prezes Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP) w latach: 1999-2004, Prezes ZPFP od 2004 do 2007 r. Organizator i wykładowca blisko 80 edycji kursów fotograficznych stacjonarnych, korespondencyjnych lub plenerowych realizowanych od 2004 roku w ramach własnego projektu Fotokursownia oraz dla innych podmiotów. Miłośnik bluesa i jazzu. Menadżer muzyczny i wydawca płyt Magdy Piskorczyk: Afro Groove, Mahalia, Magda Live.

 1. Małgorzata „Margo” Skwara - fotografia

 2. Krystyna Dul - artystka wizualna, od 2010 roku zamieszkała w Luksemburgu. krystyna dul 12Jest absolwentką politologicznych studiów magisterskich i komplementarnego studium dziennikarskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Czeskiej Opawie. W latach 2016-2017 była uczestniczką Programu Mentorskiego SPUTNIK (Warszawa, Polska).Jest także laureatką 'La Bourse CNA' (2016) i stART-up (Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte & Lët'z Arles - 2019), w 2017 roku nominowana do Edward Steichen Award Luxembourg. 

Główne wystawy grupowe:

 • 2019 - Made in Opava, Muzeum Historii Katowic, Polska

 • 2019 - Mezicas w Dum Umeni, Opava, Czechy

 • 2018 - INT/EXT, Palais Rihout, Transphotographiques, Lille, Francja

 • 2018 - SPLOT, Zofia Weiss Studio, Kraków, Polska

 • 2018 - NahSichten, Fotografie Forum Frankfurt, Niemcy

 • 2017 - Innere Gebiete, Tschechisches Zentrum, Berlin, Niemcy

 • 2017 - Tender, EMOP Luxembourg, University Campus in Esch-sur-Alzette, Luksemburg

 1. Ma Zagrzejewska - fotograf, muzyk, geograf, producent telewizyjny i multimedialny, urbanista. Przyjechała do Luksemburga w 2017 r. „na kilka miesięcy”, w poszukiwaniu inspiracji i nowych miejsc do serii fotografii “’abandoned places”. zagrzejewska lustropanna Z miejsca wciągnął ją wir artystycznego środowiska Luksemburga i Esch-sur-Alzette, z którym blisko współpracuje na wielu poziomach. Używając syntezatora, aparatu fotograficznego, technik powstawania obrazu bezpośrednio na materiale światłoczułym i kolażu, snuje opowieść rozgrywającą się we współczesnym i przyszłym metropolis. Fascynuje ją czysta forma, niemiecki ekspresjonizm, Bauhaus, krautrock, nocna topografia, postindustrialny pejzaż, hipnotyzujące pustką przestrzenie, postapokaliptyczne piękno postmodernistycznego miasta. Ma (japońskie określenie na pauzę, przestrzeń pomiędzy), odzwierciedla pasję z jaką oddaje się poszukiwaniu i ukazywaniu tego co niewidoczne, niezwykłe w przeciętnym. To jej sprzeciw wobec konsumpcjonizmowi i przymusie poddawania się pożądaniu ”nowego” w każdej postaci. Realizuję głównie własne projekty, lecz pracuje także komercyjnie realizując zlecenia fotografii architektonicznej czy portretów. Wystawy w luxemburgu

 • “Breath of mother earth”, muzyka do ekspozycji Katarzyny Kot, Lankelz, CUEVA collective, Esch-sur-Alzette, kwiecień 2018;

 • “Let’s go for a walk”, Laureatka Luxembourg Street Photography Festival, kwiecień 2018;

 • “Diary of the Dark”, wystawa grupowa, D’épicerie / art & events / pop-up gallery / Rafael Springer & friends, październik 2018;

 • “Lorenzweiler though Ma analogue lens”, wystawa indywidualna, marzec, Lorenzweiler municipality, 2019;

 • “We are made from the stardust”, wystawa grupowa, Aal CUEVA collective, Esch sur Alzette, kwiecień 2019;

 • “Postcards from the future“, wystawa grupowa, KonschTour, Vianden, czerwiec 2019;

 • “Day and nights“, wystawa grupowa, ARTSCAPE Gallery, Luxembourg, wrzesień, 2020;

 • “No humility”, wystawa indywidualna, ARTSCAPE Gallery, Luxembourg, styczeń, 2020;

 1. Kinga Kolouszek - ukończyła projektowanie graficzne i malarstwo na Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom w 1998 roku. KolouszekKinga wystawiała swoje prace w Stanach Zjednoczonych i Europie, biorąc udział zarówno w wystawach indywidualnych jak i zbiorowych (głównie z ruchem artystycznym Emocjonalistów prowadzonym przez Lubomira Tomaszewskiego). Choć początkowo artystka koncentrowała się głównie na sztuce figuratywnej (szczególnie portretowej), to w ostatnich latach skłania się bardziej się w stronę tworzenia abstrakcji i serii obrazów zainspirowanych fizyką kwantową, prac wynikających z kontemplacji rzeczywistości na poziomie molekularnym wymykającej się naszemu poznaniu. W 2017 roku w czasie konferencji fizyków kwantowych na UMCS w Lublinie zaprezentowano jej prace z cyklu Quantum. Obecnie (2019) w Trybunale Rozrachunkowym w Luksemburgu jeszcze trwa wystawa tego cyklu.

 2. Filip Markiewicz - artysta multidyscyplinarny

 3. Beata Szałwińska - polska pianistka o światowej sławie, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie. Stypendystka rządu francuskiego, studiowała w Ecole Normale de Musique Alfred Cortot w Paryżu. W ostatnim roku nauki wygrała konkurs na najlepsze wykonanie koncertu pianoforte. Laureatka i finalistka wielu prestiżowych konkursów muzyki klasycznej, w tym I nagrody w 11. edycji Tournoi International de Musique w Belgii. Artystka występuje z koncertami w całej Europie. Dokonała wielu nagrań dla telewizji i radia. Brała także udział w kilkudziesięciu międzynarodowych wydarzeniach pianistycznych i dużych koncertach, takich jak De Klenge Maarnicher Festival (z orkiestrą Tubingen Kammerorchestra pod jurysdykcją Gudni Emilson), czy koncert z okazji 150 lat istnienia orkiestry Ettelbruck w Luksemburgu - w obecności pary Książęcej wykonała „Rhapsody in blue” Gershwina. Beata Szałwińska kontynuuje działalność koncertową jako solistka, kameralistka w Luksemburgu. Jest założycielką „Aconcagua Project”, przy którym współpracowała między innymi z muzykami Orkiestry Filharmonii Narodowej w Luksemburgu. Pierwsza płyta nagrana w ramach tego projektu została uznana za rekord miesiąca w Classicmania w Luksemburgu. Artystka na początku 2012 roku wydała swoją drugą płytę ze światową premierą nowej wersji „Aconcagua Concerto - Astor Piazzolla”. Międzynarodowa premiera albumu „Aconcagua Project - Astor Piazzolla” została uznana przez krytyków muzycznych z całego świata za jeden z najbardziej niezwykłych, ważnych i wyrazistych hołdów dla Astora Piazzolli! W 2017 r. Szałwińska wystąpiła w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Wystąpiła na Festiwalu Kultury Polskiej w Luksemburgu w 2013 r. oraz podczas obchodów 20-lecia RejClubu w 2016 r. coldnights

 4. Zespół wokalno-muzyczny Cold Nights - w składzie: Sylwia Radek-Winiarska - wokal i Tomek Winiarski - gitara. Wykonują muzykę z gatunku: bossanowa, jazz, pop, folk. Zespół umilał wiele spotkań polonijnych prezentując polski repertuar.

  1.  POLSKA KUCHNIA

  Brasserie Restaurant Osada jest jedyną restauracją, w której można zjeść polskie specjały. W dodatku restauracją, w której się "stołują" gwiazdy polskiej kultury odwiedzające Luksemburg. Właściciele mają pokaźny zestaw autografów sław.
  Lokal dogodny do małych imprez rodzinnych.


   

   

  W Thionville (FR) jest Terres Polanes ze specjałami, do których przyzwyczaiło się polskie podniebienie.

  1.  POLSKIE SKLEPY

  Polski sklep jest jeden w Luksemburgu, ale za to bardzo dobrze wyposażony, w dodatku, to czego nie znajdziemy na półkach, możemy zamówić. Zlokalizowany jest w samym centrum stolicy, blisko windy.sklep polski

  Epicerie Fine Osada

  30 Rue Laurent Ménager, 2344 Luxembourg

  Otwarty: wt.-czw. 9-17, pt.-sob. 9-20, niedz. 11.30-17, w pon. zamknięte.

  sklep polski1Oprócz tego polskie towary (ogórki kiszone, krówki) okresowo pojawiają się także na półkach produktów narodowych w Auchan na Kirchbergu oraz w Corze w Foetz, a także w Luksemburgu w rosyjskim sklepie Eurasia przy pl. Wallis (niedaleko dworca kolejowego).

  We Francji, niedaleko luksemburskiej granicy, znajduje się sklep i restauracja Terres Polanes. Można w nim kupić polskie kiełbasy, słodycze, ogórki kiszone, soki, piwo, pierogi itp. Adres: 18, rue de Jemmapes, 57100 Thionville, tel. +33 6 83 63 29 50.

  1.  GRUPY ZAINTERESOWAŃ

  Polska społeczność, zwłaszcza w latach, kiedy masowo napływała do pracy po otwarciu rynku pracy dla Polaków w Luksemburgu, organizowała wiele imprez, które miały na celu miłe spędzenie czasu, a także poznanie się.brydz

  teatr

  Było to wspólne wyjazdy z dziećmi na wycieczki (kto to jeszcze pamięta?), imprezy sportowe (pamiętne treningi w Walfer) oraz spotkania przy muzyce. W tamtych latach znalazła się też grupka entuzjastów brydża i w 2007 roku odbył się pierwszy prawdziwy turniej z nagrodami - pisząca te słowa miała zaszczyt otrzymać puchar za I miejsce :-). Turnieje brydżowe odbywają się do tej pory w AC w Vianden.

  Przez parę sezonów działał też polski Teatr PLU. Pierwsze przedstawienie „Testosteron” w reżyserii Ani Kiejny okazało się dużym sukcesem i sztuka była wystawiana ponownie. Później był niecodzienny „Łeztern”. Teatr wystąpił też charytatywnie ze sztuką dla dzieci podczas Dnia Dziecka zorganizowanego przez Szkołę Polską (czerwiec 2008 r.). W 2011 r. w Ancien Cinema pojawili się „Niecałkiem Starsi Panowie” w reżyserii Grażyny Pfeiffer.

  Obecnie Polonia spotyka się na różnych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie polki.lu, w których mogą brać udział wszyscy chętni. Prężnie działają też grupy na facebooku: LuksemPolkiPolacy w Luksemburgu.

  1.  POLACY NA IMPREZACH MIĘDZYNARODOWYCH

  Relais pour la Vie - relaispourlaviena imprezę organizowaną przez Luksemburską Fundację Walki z Rakiem (Fondation Luxembourgeoise contre le Cancer) składa się szereg wydarzeń, manifestacji, spotkań, odczytów i atrakcji mających uświadomić rangę problemu, jaki stanowią choroby nowotworowe, a przede wszystkim zmobilizować społeczeństwo do walki z tym problemem poprzez promocję zdrowego trybu życia, a także, lub raczej przede wszystkim, dać wyraz solidarności z cierpiącymi na raka na całym świecie.

  Ambasada RP w Luksemburgu, pragnąc zasygnalizować, że i dla nas, Polaków, inicjatywa podjęta przez organizatorów imprezy jest niezwykle ważna, od 2007 r. wystawiała polską ekipę do udziału w Sztafecie dla Życia. Obecnie przejął ten trud organizacji właściwy organ, czyli sport.lu.

  Bazar International - festiwal migracji1to wielka impreza charytatywna organizowana w Luksemburgu już od ponad 40 lat. Bierze w niej udział kilkadziesiąt państw. 

  Polskie stoisko jest organizowane od przeszło 10 lat wspólnym wysiłkiem organizacji polonijnych (Polska Misja Katolicka, Towarzystwo im. M. Reja, Związek im. F. Chopina), Ambasady RP i przyjaciół Polski. Co roku udaje się przekazać do wspólnej charytatywnej kasy Bazaru ponad 10000 €. Są one potem przeznaczone na kilkadziesiąt celów charytatywnych na całym świecie, w tym w Polsce (przeważnie dla trzech projektów w Polsce po około 3000 € każdy). Dary pieniężne przekazywane są przez osoby prywatne, a ponadto dochód uzyskiwany jest ze sprzedaży polskich towarów i polskich specjałów kulinarnych, czystym zyskiem jest sprzedaż losów loterii. 

  Na polskim stoisku można kupić m.in. drewniane zabawki, szachy, bombki choinkowe, biżuterię z bursztynem, płyty CD, pacynki, słodycze oraz skosztować bigosu, wędzonego węgorza, kawioru, domowych wypieków, polskiego piwa i soków... 

  Salon du livre et des cultures du Luxembourg - organizowany corocznie w Lux Expo. Polski Rej Club sprzedaje podczas tego Festiwalu książki oraz organizuje spotkania z pisarzami.