Twoje dane

If you are already registered, please login here

Rejestruj

 
Wyślij rejestrację

Warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Tickets.polska.lu umożliwia zakup Biletów na imprezy organizowane przez stowarzyszenie polska.lu. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Biletu.

2. Operatorem Sklepu Internetowego Tickets.polska.lu jest stowarzyszenie polska.lu a.s.b.l. z siedzibą w 9,Op Harent, L- Michelau, zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem RCSL: F7294.

3. Sklep Internetowy Tickets.polska.lu prowadzi Sprzedaż Biletów na Wydarzenia odbywające się na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga.

§ 2 Definicje Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. BILET – bilet, nośnik prawa umożliwiający wzięcie udziału w Wydarzeniu.

2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Nabywcy złożenie Zamówienia.

4. KOD RABATOWY – kod umożliwiający Klientowi otrzymanie zniżki na Zakupy w Sklepie Internetowym Tickets.polska.lu w wysokości i na warunkach podanych w opisie danego kodu. Kod rabatowy może być zastosowany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia za pomocą przeznaczonego do tego celu pola Formularza Zamówienia.

5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

6. NABYWCA, KLIENT – podmiot dokonujący Zakupu poprzez Sklep Internetowy Tickets.polska.lu

7. OPŁATA SERWISOWA – Sklep Internetowy Tickets.polska.lu nie pobiera opłat serwisowych.

8. ORGANIZATOR – stowarzyszenie polska.lu.

9. PAYPAL – serwis dostępny pod adresem https://www.paypal.com/lu/ za pośrednictwem którego dokonywane są w Sklepie Internetowym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą.

10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

11. SKLEP, SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym https://polska.lu/bilety.

12. SPRZEDAWCA– polska.lu a.s.b.l. z siedzibą w 9,Op Harent, L- Michelau, zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem RCSL: F7294.

13. UMOWA SPRZEDAŻY, SPRZEDAŻ, ZAKUP – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Nabywcą i Sprzedawcą.

14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

15. UŻYTKOWNIK – podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego.

16. WYDARZENIE – wydarzenie muzyczne, kulturalne, sportowe lub inne realizowane przez Organizatora w oznaczonym dniu albo okresie, na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3 Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

1. Zakup Biletu jest możliwy po rejestracji z wypełnieniem pól obowiązkowych (adres e-mail, imię, nazwisko) oraz po potwierdzeniu zapoznania się z warunkami sprzedaży. Klient opcjonalnie może wypełnić pola nieobowiązkowe (adres zamieszkania, telefon).

2. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, anulować swoje dane osobiste i odstąpić od zakupu biletu.

3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Nabywcę Biletu w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie pola „do koszyka” przy danym Bilecie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Nabywcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawianie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia należy podać dane Użytkownika (dane obowiązkowe są odpowiednio oznaczone) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Bilet/y, ilość Biletów, format i rodzaj Biletu/ów, miejsce i sposób dostawy Biletu/ów, sposób płatności. W Formularzu Zamówienia Klient może podać także Kod Rabatowy oraz dodatkowe uwagi związane z danym Zamówieniem.

4. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

5. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne, chyba że w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia została wyraźnie wskazana Opłata Serwisowa oraz jej wysokość. Obowiązek zapłaty Opłaty Serwisowej przez Klienta powstaje jedynie w przypadku, gdy opłata taka została wskazana w trakcie składania Zamówienia oraz jedynie w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Do zapłaty Opłaty Serwisowej stosuje się te same sposoby i terminy płatności, jak w przypadku płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

6. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Umowa Sprzedaży Biletu

1. Sklep Internetowy Tickets polska.lu obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Nabywcę będącego konsumentem woli związania się Umową Sprzedaży poinformować takiego Klienta w sposób jasny i zrozumiały o głównych cechach Biletu, łącznej cenie za Bilet wraz z podatkami oraz innymi opłatami, które obowiązany jest ponieść oraz o sposobie i terminie zapłaty.

2. O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży Biletu wraz z należnymi podatkami, a także innymi należnymi opłatami oraz ich wysokości (w tym jeżeli występują - opłatą za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztem dostawy oraz Opłatą Serwisową) Nabywca informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

5. Bilet zakupiony w ramach Zamówienia nie może być kserowany, skanowany ani w żaden sposób kopiowany i udostępniany innym osobom. Działania takie spowodują utratę ważności biletu i mogą się wiązać z dalszymi konsekwencjami prawnymi.

§ 5 Bilet, Format Biletów

1. Informacje dotyczące Biletów, ich rodzajów, formatów i cen oraz informacje dotyczące Wydarzeń dostępne są na stronie Tickets polska.lu oraz na stronie internetowej wydarzenia.

2. Do ceny Biletu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty, takie jak opłata za wysyłkę pocztową lub Opłata Serwisowa, o czym Nabywca zostanie każdorazowo poinformowany w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

3. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące formaty Biletów:

a. e-Ticket – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku przez Nabywcę na drukarce;

b. Bilet tradycyjny – Bilet udostępniany Nabywcy w formie papierowej. Bilet tradycyjny przesyłany jest Nabywcy przesyłką tradycyjną na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres dostawy. Koszt dostawy ponosi Nabywca.

§ 6 Sposoby i terminy płatności

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b. Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem PayPal. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są w takim wypadku za pośrednictwem PayPal.

2. Dostępne sposoby płatności wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.

3. Termin płatności tytułem Umowy Sprzedaży wynosi:

a. w przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal- 90 minut od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Wydarzenia.

b. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy - 3 Dni Robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz nie później niż do godziny 16:00 ostatniego Dnia Roboczego przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia.

4. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym rachunek bankowy Sprzedawcy został uznany kwotą płatności dokonanej przez Klienta.

5. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym Sprzedawca został powiadomiony przez PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta i udostępnieniu jej Sprzedawcy. Powiadomienie dokonywane jest w formie komunikatu elektronicznego przesyłanego do aplikacji dostarczanej przez PayPal i zainstalowanej w Sklepie Internetowym w celu obsługi tego sposobu płatności.

6. W przypadku braku terminowej płatności Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia.

§ 7 Koszt, termin i sposoby dostawy

1. W Sklepie Internetowym Tickets polska.lu dostępne są następujące sposoby dostawy:

a. Przesyłka elektroniczna.

b. Przesyłka tradycyjna, to jest przesyłka pocztowa.

2. Dostępne sposoby dostawy wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.

3. Dostawa przesyłką elektroniczną jest nieodpłatna. Dostawa przesyłką tradycyjna jest odpłatna - wysokość kosztu dostawy wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. Termin dostawy w przypadku przesyłki elektronicznej wynosi do 1 Dnia Roboczego od momentu dokonania płatności.

5. Termin dostawy w przypadku przesyłki tradycyjnej wynosi – w przypadku przesyłki pocztowej do 7 Dni Roboczych – od momentu dokonania płatności.

6. W przypadku przesyłki tradycyjnej dostawa dostępna jest jedynie na terytorium Luksemburga.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2. Z zastrzeżeniem § 8 pkt. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez ponoszenia kosztów z powodu zmiany przez Organizatora: daty lub godziny wydarzenia, wykonawcy, miejsca lub limitu wiekowego uczestników. O wszystkich zmianach Klient musi zostać poinformowany na drodze eletronicznej od adresem, na który złożył Zamówienie. Od momentu otrzymania informacji o zmianach Klient ma 14 dni na odstąpienie od Umowy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres Organizatora (stowarzyszenie polska.lu a.s.b.l. 9,Op Harent, L- Michelau) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@polska.lu.

4. Zwroty kosztów realizowane przez Tickets.polska.lu obejmują wyłącznie cenę Biletu, bez dodatkowych opłat wskazanych Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, takich jak opłata za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego), Opłata Serwisowa oraz bez dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta.

5. Procedura realizacji zwrotów kosztów trwa do 30 dni od daty dostarczenia na adres Organizatora pisma z informacją o odstapieniu od umowy i podaniu przyzczyny odstapienia.

§ 9 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów jest stowarzyszenie polska.lu a.s.b.l. 9,Op Harent, L- Michelau. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu, utworzeniem konta w serwisie oraz zakupem biletów na wydarzenia, będą przetwarzane w następujących celach: obsługi zakupu biletów, dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań, sprzedaży biletów, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów. Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym, którym stowarzyszenie polska.lu zleciło np. prowadzenie postępowania. Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane w języku polskim

2. Zmiana Regulaminu - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, dostaw lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników lub Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa luksemburskiego.

§ 11 Wzór formularza odstąpienia od umowy

– Adresat: stowarzyszenie polska.lu a.s.b.l. 9,Op Harent, L- Michelau

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących biletów:

- Powód odstąpienia

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres pocztowy i e-mail konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

- numer konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot

(*) Niepotrzebne skreślić.

Dane klienta

Koszyk Zakupowy

 x 

Twój koszyk jest pusty
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok